Category Archives: ฟิสิกส์ ม.4

เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ม.4

Link เพื่อเข้ากลุ่มวิทยาศาสตร์ของครูนิวัติ

Link เพื่อเข้ากลุ่มฟิสิกส์ของครูนิวัติ เพื่อนักเรียนที่เรียนกับครูนิวัติในรายวิชาต่างๆจะได้ติดตามข่าวสาร และติดต่อ พูดคุยกันได้สะดวกขึ้น

วิชาฟิสิกส์ ม.4 –>https://goo.gl/M32eei

วิชาฟิสิกส์ ม.5 –>https://goo.gl/0orTVi

วิชาฟิสิกส์ ม.6 –>https://goo.gl/09eQJx

วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 –>https://goo.gl/HQWicI

วิชาวิทยาศาสตร์ ม.5 –>https://goo.gl/AkvOCV

วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 –>https://goo.gl/3AQdka

Advertisements

คำอุปสรรคและตัวพหุคูณ

2หลักการเปลี่ยนหน่วย (ให้พิจารณาคำอุปสรรค)
1. เปลี่ยนจากมีคำอุปสรรค ไปเป็น ไม่มีคำอุปสรรค ให้นำตัวพหุคูณที่มีค่าเท่ากับคำอุปสรรคนั้นมาคูณ
2. เปลี่ยนจากไม่มีคำอุปสรรค ไปเป็น มีคำอุปสรรค ให้นำตัวพหุคูณที่มีค่าเท่ากับคำอุปสรรคนั้นมาหาร
3. เปลี่ยนจากมีคำอุปสรรค ไปเป็น มีคำอุปสรรค ให้นำตัวพหุคูณที่มีค่าเท่ากับคำอุปสรรคเดิมมาคูณ แล้วหารด้วยตัวพหุคูณที่มีค่าเท่ากับคำอุปสรรคใหม่
4. เปลี่ยนหน่วยอนุพัทธ์ ให้จัดให้อยู่ในรูปเศษส่วน เปลี่ยนทีละส่วนแล้วนำมาหารกัน

ตัวอย่าง

จงเปลี่ยนค่าของความเร็ววัตถุจาก 7.2 × 10^3 กิโลเมตร/ชั่วโมง ให้เป็นหน่วยเมตร/วินาที

1  กิโลเมตร  =  1000  เมตร

และ

1  ชั่วโมง  =  60  วินาที × 60  นาที  =  3600  วินาที

จะได้

7.2 × 103  กิโลเมตร/ชั่วโมง  = 7.2 × 103 × 1000/3600

=  2000  เมตร/วินาที

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาฟิสิกส์1 (ปี2558)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิชาฟิสิกส์ 1 ว31201