คลังเก็บบล็อก

อักษรกรีก (Greek Alphabet)

อักษรกรีก (Greek Alphabet)

ในวิชาฟิสิกส์ เรามักใช้อักษรกรีกแทนสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์

ซึ่งมีดังต่อไปนี้

อักษรกรีก greek alphabet

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 141 other followers