คลังเก็บบล็อก

การหาขนาดพื้นที่โดยใช้พิกัด GPS

การหาขนาดของพื้นที่

  1. เลือกพื้นที่ที่ต้องการศึกษา
  2. เปิดอุปกรณ์ GPS รอจนกระทั่งได้ตำแหน่งมากที่สุดควรมากกว่า 6 ดวง
  3. เลือกขอบเขตของพื้นที่ ที่ต้องการหา  กำหนดจุดเริ่มต้นและเดินเป็นวงรอบปิดของพื้นที่ ทุกๆ 20 ก้าว บันทึกตำแหน่งจากGPS แต่ละจุดจนครบวงรอบปิดของพื้นที่
  4. นำค่าพิกัดที่ได้จากจุดทั้งหมดของขอบเขตพื้นที่ เพื่อหาพื้นที่โดยใช้เครื่องมือจาก website Daft Logic  โดยใส่เฉพาะตัวเลข ตัวอย่างเช่น  20.049618, 99.895432  (สำหรับ N20.049618 E99.895432)  ในช่อง Input และกดปุ่ม Add point
  5. ใส่จุดต่อไป  ในช่อง Input และกดปุ่ม Add point จนครบทุกจุดของขอบเขตพื้นที่
  6. อ่านค่าที่ Output : Current Area ในหน่วย m^2 และบันทึกขนาดของพื้นทีศึกษาในหน่วยตารางเมตร (m^2)
Advertisements