คลังเก็บบล็อก

คนเป็นครู

คนเป็นครู

คนเป็นครู

Advertisements

คำอุปสรรคและตัวพหุคูณ

2หลักการเปลี่ยนหน่วย (ให้พิจารณาคำอุปสรรค)
1. เปลี่ยนจากมีคำอุปสรรค ไปเป็น ไม่มีคำอุปสรรค ให้นำตัวพหุคูณที่มีค่าเท่ากับคำอุปสรรคนั้นมาคูณ
2. เปลี่ยนจากไม่มีคำอุปสรรค ไปเป็น มีคำอุปสรรค ให้นำตัวพหุคูณที่มีค่าเท่ากับคำอุปสรรคนั้นมาหาร
3. เปลี่ยนจากมีคำอุปสรรค ไปเป็น มีคำอุปสรรค ให้นำตัวพหุคูณที่มีค่าเท่ากับคำอุปสรรคเดิมมาคูณ แล้วหารด้วยตัวพหุคูณที่มีค่าเท่ากับคำอุปสรรคใหม่
4. เปลี่ยนหน่วยอนุพัทธ์ ให้จัดให้อยู่ในรูปเศษส่วน เปลี่ยนทีละส่วนแล้วนำมาหารกัน

ตัวอย่าง

จงเปลี่ยนค่าของความเร็ววัตถุจาก 7.2 × 10^3 กิโลเมตร/ชั่วโมง ให้เป็นหน่วยเมตร/วินาที

1  กิโลเมตร  =  1000  เมตร

และ

1  ชั่วโมง  =  60  วินาที × 60  นาที  =  3600  วินาที

จะได้

7.2 × 103  กิโลเมตร/ชั่วโมง  = 7.2 × 103 × 1000/3600

=  2000  เมตร/วินาที

รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์

ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์