Monthly Archives: มิถุนายน 2015

Link เพื่อเข้ากลุ่มวิทยาศาสตร์ของครูนิวัติ

Link เพื่อเข้ากลุ่มฟิสิกส์ของครูนิวัติ เพื่อนักเรียนที่เรียนกับครูนิวัติในรายวิชาต่างๆจะได้ติดตามข่าวสาร และติดต่อ พูดคุยกันได้สะดวกขึ้น

วิชาฟิสิกส์ ม.4 –>https://goo.gl/M32eei

วิชาฟิสิกส์ ม.5 –>https://goo.gl/0orTVi

วิชาฟิสิกส์ ม.6 –>https://goo.gl/09eQJx

วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 –>https://goo.gl/HQWicI

วิชาวิทยาศาสตร์ ม.5 –>https://goo.gl/AkvOCV

วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 –>https://goo.gl/3AQdka

Advertisements

คนเป็นครู

คนเป็นครู

คนเป็นครู

คำอุปสรรคและตัวพหุคูณ

2หลักการเปลี่ยนหน่วย (ให้พิจารณาคำอุปสรรค)
1. เปลี่ยนจากมีคำอุปสรรค ไปเป็น ไม่มีคำอุปสรรค ให้นำตัวพหุคูณที่มีค่าเท่ากับคำอุปสรรคนั้นมาคูณ
2. เปลี่ยนจากไม่มีคำอุปสรรค ไปเป็น มีคำอุปสรรค ให้นำตัวพหุคูณที่มีค่าเท่ากับคำอุปสรรคนั้นมาหาร
3. เปลี่ยนจากมีคำอุปสรรค ไปเป็น มีคำอุปสรรค ให้นำตัวพหุคูณที่มีค่าเท่ากับคำอุปสรรคเดิมมาคูณ แล้วหารด้วยตัวพหุคูณที่มีค่าเท่ากับคำอุปสรรคใหม่
4. เปลี่ยนหน่วยอนุพัทธ์ ให้จัดให้อยู่ในรูปเศษส่วน เปลี่ยนทีละส่วนแล้วนำมาหารกัน

ตัวอย่าง

จงเปลี่ยนค่าของความเร็ววัตถุจาก 7.2 × 10^3 กิโลเมตร/ชั่วโมง ให้เป็นหน่วยเมตร/วินาที

1  กิโลเมตร  =  1000  เมตร

และ

1  ชั่วโมง  =  60  วินาที × 60  นาที  =  3600  วินาที

จะได้

7.2 × 103  กิโลเมตร/ชั่วโมง  = 7.2 × 103 × 1000/3600

=  2000  เมตร/วินาที